🇬🇧🌟مدرسه انگلیسی🌟🇬🇧

✔️تدریس برترین اساتید زبان انگلیسی هفتم الی دوازدهم برای دانش آموزان
✔️کتاب درسی📘
✔️کتاب کار 📗
✔️آمادگی برای کنکور
✔️نکات کنکور
✔️دارای گروه زبان انگلیسی
✔️به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم
کانال دوم
@englishfansclub

ارتباط با ما
@shnt123


🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
پاسخ نامه درس دوم 2⃣
با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
نمونه سوال همراه با پاسخ نامه درس دوم 2⃣
صفحه دوم
با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
نمونه سوال همراه با پاسخ نامه درس دوم 2⃣
صفحه اول
با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
حل تمرین درس سوم3⃣

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 2️⃣1️⃣
گرامر درس دوم 2⃣

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 1⃣1⃣
درس اول 1⃣
حل تمرین صفحه 41

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 0⃣1⃣
درس دوم2⃣
حل تمرین صفحه 46

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
درس سوم 3⃣
ترجمه

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

جایزه نفر اول هفتمین دوره آزمون سراسری

جواب سوالات
First Conditional Form

5-She ......(take) a taxi if it ........(rain)
1-shall take- will rain
2-will take- rains ✅
3-should take- will rains
4-should take- rains

6-We ........(be) late if we ........(not/hurry)
1-will be - don't hurry ✅
2-be - hurry
3-shall be - hurry
4-should be - don't hurry

7-They ........(go) on holiday if they .......(have) time
1-go - have
2-will go - will have
3-will go - have ✅
4-shall go - may have

#quiz
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
ترجمه درس سوم 3⃣

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
حل تمرین درس سوم3⃣
صفحه 17

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 2️⃣1️⃣
گرامر درس اول 1️⃣
بخش دوم
Tag Ending

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 1⃣1⃣
درس اول 1⃣
حل تمرین صفحه 40

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

نفرات برتر هفتمین دوره آزمون سراسری آنلاین🥇🥈🥉
شرطی نوع اول

نفر اول=آقا یا خانم🥇 .....2020
نفر دوم=آقا یا خانم🥈 ...... atr
نفر سوم =خانم🥉 .... Had

برای دریافت هدیه پیام بدید

✅پاسخ های صحیح آزمون آنلاین(شرطی نوع اول)

سوال1)2
سوال2)1
سوال3)3
سوال4)4
#quiz
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 0⃣1⃣
درس دوم2⃣
حل تمرین

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
درس دوم2⃣
حل تمرین کتاب کار
بخش دوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
گرامر درس دوم 2⃣
استاد نباتیان
بخش دوم
با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

💎ایده برای ساخت روزنامه دیواری(کاغذ دیواری) زبان انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#wall_newspaper
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
ترجمه درس سوم3⃣
صفحه 16

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 2️⃣1️⃣
گرامر درس اول 1️⃣
بخش اول
Tag Ending

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
دریافت سروش پلاس