2048

0
0

اعداد رو بهم بزن و یک کاشی 2048 بساز

بازی جدید

نحوه بازی: با استفاده از کلیدهای جهت یا حرکت روی صفحه گوشی کاشی هارو تکون بده. وقتی کاشی های یکسان بهم می خورند, تبدیل به یکی می شوند! و تبدیل به توانی از عدد 2 می شوند