کتابخانه زمین شناسی

نام کامل فایلها در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.


کانال وبینارهای علمی - آموزشی زمین شناسی
https://gap.im/webinars
https://splus.ir/webinars
https://igap.net/webinars
4 ماه پیش
Ocean_Ridges_and_Trenches.pdf
ocean ridges and trenches
Copyright © 2007 by Peter Aleshire
1 سال پیش
Rock-forming minerals, Volume 2,Deel 1 by William Alexander Deer, Robert Andrew Howie, J. Zussman.pdf
Rock-forming minerals
Volume 2
by William Alexander Deer, Robert Andrew Howie, J. Zussman
1 سال پیش
پیشنهاد می کنم این کتاب را در فروشگاه فیدیبو ببینید.
نمونه‌های زمین‌شناختی (کانی، سنگ، سنگواره، معدن): کانی، سنگ، سنگواره، معدن
http://www.fidibo.com/book/view/64729
2 سال پیش
پیشنهاد می کنم این کتاب را در فروشگاه فیدیبو ببینید.
سنگ‌شناسی – زمین‌شناسی (نسخه PDF): نسخه PDF
http://www.fidibo.com/book/view/78313
2 سال پیش
پیشنهاد می کنم این کتاب را در فروشگاه فیدیبو ببینید.
مبانی پترولوژی آذرین و دگرگونی (نسخه PDF): نسخه PDF
http://www.fidibo.com/book/view/86463
2 سال پیش
Metamorphic rocks.pdf
Principles of Metamorphic Petrology
2 سال پیش
Principles of Metamorphic Petrology 👇👇👇👇
2 سال پیش
Granites.pdf
Granites : petrology, structure, geological setting and metallogeny
2 سال پیش
Granites : petrology, structure, geological setting and metallogeny 👇👇👇👇
2 سال پیش
فروشگاه کتاب های زمین شناسی (فایل):
https://idpay.ir/petrology-ir/file
2 سال پیش
The Nature and Models of Metamorphism (c) 2019

Link: https://idpay.ir/petrology-ir/file/61578
2 سال پیش
Introduction to Geographic Information Systems

Kang-tsung Chang

Year: 2019
Edition: 9
Language: english
Pages: 464
ISBN 10: 1260502201
ISBN 13: 9781260502206
File: PDF, 10.‎90 MB

لینک دانلود: https://idpay.ir/petrology-ir/file/38678
3 سال پیش
2010 - Geology & Geophysics in Oil Exploration.pdf
کتابی در زمینه نفت
نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
1999 - Petroleum Geology of Baker Hughes INTEQ .pdf
کتابی در زمینه نفت
نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
1975 - Geochemistry Of Oilfield Waters.pdf
کتابی در زمینه نفت
نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2008 - Structural Geology.pdf
کتابی در زمینه زمین ساخت.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2007 - Deformation and Gravity Change Indicators of Isostasy, Tectonics, Volcanism, and Climate Change.pdf
کتابی در زمینه زمین ساخت.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2009 - Collision and Collapse at the Africa-arabia-eurasia Subduction Zone, Van Hinsbergen etal 2009.pdf
کتابی در زمینه زمین ساخت.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2006 - 3-D Structural Geology.pdf
کتابd در زمینه زمین ساخت
نام کامل فایلها در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.

کانال کتاب های زمین شناسی
@geologicalbooks 🔰🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔰
4 سال پیش
دریافت سروش پلاس