هیراد بند | Hiraad Band

𝖳𝗵𝗲 𝗦𝗈𝗎𝗇𝖽𝗌 𝗢𝖿 𝗧𝗁𝖾 𝗣𝖾𝖺𝗄 𝗢𝖿 𝗣𝖾𝖺𝖼𝖾🖇📻
𝗛𝗔𝗠𝗜𝗗 𝗛𝗜𝗥𝗔𝗔𝗗 𝖿𝖺𝗇'𝗌 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗇𝖾𝗅🍁✨
───────
𝘛𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘳 • همه باهم
────────
𝗕𝗶𝗿𝘁𝗵•𝟑𝟎•𝟐•𝟏𝟑𝟗𝟗 🖇🧁


دریافت سروش پلاس