خـــــوب است بدانـــــیم

اگاه باشیم نسبت به امور خود اعتقادی،اجتماعی،فردی،سیاسی,
جهت ارتباط با ادمین انتقاد و نظرات با ..
تعاملی در خدمتیم

@mikailie


🔻مهران مدیری از کشور گریخت؟ ‌

🔹 «مهران مدیری» که اخیراً با برخی مواضع خود به تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب‌ها کمک کرده بود، به واسطه دستور دادستان ممنوع الخروج شده بود.

🔹با این حال گفته می‌شود که وی بلافاصله از کشور‌ خارج شده است.

🔹«مهران مدیری» بدون توجه به تحقیقات پزشکی درباره فوت «خانم مهسا امینی»، مواضعی اتخاذ کرده بود که به تحریک‌های بیرونی برای آشوب و برهم زدن امنیت کشور کمک می‌کرد./تسنیم

🏴 @khobastbedaniem
2 ماه پیش
🌹اول ربیع الاول لیله ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ

♦️ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﺯ ﺷﺮ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺁﻗﺎ ﻭ ﻣﻮﻟﺎﻳﻤﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺟﺎﻥ ﻧﺜﺎﺭﻯ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻧﺪ.

📚 ﻗﻠﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ: ﺝ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺎﻭﻝ، ﺹ 8، ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ: ﺹ 27، ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻌﻠﺎﻡ: ﺹ 201، ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ: ﺹ 332، ﺑﺤﺎﺭﺍﻟﺎﻧﻮﺍﺭ: ﺝ 97، ﺹ 168، ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻛﻔﻌﻤﻰ: ﺝ 2، ﺹ 596

♦️ﭼﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺎﺭ ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻳﻪ:
«ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ... »
«ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ با ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ»
ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ.
(ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ: ﺁﻳﻪ 207)

♦️ﺩﺭ ﺷﺒﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻭ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ. ﻛﺪﺍﻣﻴﻚ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺧﻄﺎﺏ ﺁﻣﺪ:

♦️«ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ کنید ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺪﺍﻯ ﺍﻭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ».

♦️ﺁﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺎﻯ ﺳﺮ ﺍﻣﻴﺮﺍلمؤﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴه ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻭ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﻧﺪﺍ ﻛﺮﺩ:

♦️«ﺑﺦ ﺑﺦ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻚ ﻳﺎﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ».
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ «ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺸﺮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ» ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ.

📚 ﺑﺤﺎﺭﺍﻟﺎﻧﻮﺍﺭ: ﺝ 19، ﺹ 39

@khobastbedaniem
2 ماه پیش
وقتی دشمن ازت مدرک داشته باشه با یه تهدید حاضر میشن هر چی خواستن بگی😂😂😂
حالا چه بازیگر باشه چه فوتبالیست
سلبریتی مواظب باش و سالم زندگی کن تا با یه تهدید نزنی زیر تمام عقایدتون 😜
@khobastbedaniem
2 ماه پیش
💠 حدیث روز 💠
💎 بهترین مردم

🔻رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله:
خَيرُ النّاسِ مَنِ انتَفَعَ بِهِ النّاسُ

❇️ بهترين مردم كسى است كه مردم از او بهره‌‏مند شوند.

📚 بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۲۳

‌ •┈┈••✾••┈┈•
@khobastbedaniem
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
لامصبا یه کم آروم تر براندازی کنید نمیگید ما از خنده سکته میکنیم؟ 😂😂

@khobastbedaniem
2 ماه پیش
#تربیت_فرزند

ترس های کودکان در سنین مختلف
تنوع دارد و اکثرا تا حدی طبیعی هستند.

بچه ها وقتی میترسند به والدین
پناه میبرند.

اما وای به زمانی که خود پدر و مادر
منشا ترس کودک باشند!

در این زمان است که کودک بیشترین
آسیب را میبیند.

@khobastbedaniem 🖤
2 ماه پیش
♦️‌ ️‏کشف سوزن های مخصوص انتقال آلودگی و بیماری هایی مانند ایدز از اغتشاشگرها در تهران!

🔹‌ «قابل توجه سلبریتی ها و رسانه های داعش که جوانان را دعوت به اغتشاش می کنند ، به نظر شما کسانی که به این بلا و بیماری هاآلوده شده اند جز مردم نیستند؟»
‌‌
#عکس_نوشت
#حجاب
#سلبریتی_ولگرد@khobastbedaniem
2 ماه پیش
حتی این نخود مغز هم فهمیده که این قتل یک سناریو بوده 👇
تحلیل محمد حسینی از لیدرهای اپوزیسیون:
مرگ مهسا امینی همان پروژه ندا آقاسلطان برای فشار به جمهوری اسلامی است.

#سلبریتی_ولگرد@khobastbedaniem
2 ماه پیش
گفتم رضا و دلم تا حرم رسید
از سوی او نسیمی به چشم ترم رسید

دست ادب به سینه و لبریز التماس
گفتم ابالجواد و مراد دلم رسید

⬛️ سالروز شهادت امام رضا علیه السلام را بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و عموم شیعیان جهان تسلیت عرض می‌کنیم.

@khobastbedaniem
2 ماه پیش
⭕️چه کسانی در اموزش و پرورش جولان میدهند؟
ببینید یه معلم با دروغ‌هاش چطوری ذهن دانش اموزش‌ها رو تحت تاثیر قرار میده


#قشم
وقتی معلم بی بصیرت باشه دانش آموز چطور میخاد تربیت بشه
تعلیم و تربیت دست چه کسانی افتاده متاسفانه
@khobastbedaniem

@khobastbedaniem
2 ماه پیش
❌ توهّم نیم درصدی؛

‏بر اساس خروجی سامانه معتبر تاک واکر ۷۶ میلیون هشتگ توسط ۴۶۲ هزار نفر زده شده است؛ چیزی کمتر از «نیم درصد» جمعیتِ ایران!
با توجه به قطعی نت، عمده این تعداد را آلبانی نشین‌ها و براندازهای خارج از کشور تشکیل داده‌اند.

🏴 @khobastbedaniem
2 ماه پیش
💠 حدیث روز 💠
💎 جایگاه زائران قبر علی بن موسی الرضا (ع)

امام رضا عليه‌السلام:
اِنَّ زُوّارَ قَبْرى لَأَكْرَمُ الْوُفُودِ عَلَى اللّه ِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَ ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَزُورُنى فَيُصيبُ وَجْهَهُ مِنَ الْماءِ اِلاّ حَرَّمَ اللّه ُ تَعالى جَسَدَهُ عَلَى النـّارِ

❇️ زائران قبرم از گرامی‌ترين گروه‌هايی‌اند كه روز قيامت، بر خدا وارد می‌شوند. هيچ مؤمنى نيست كه مرا زيارت كند و در راه زيارتم بر چهره‌‌اش قطره آبى بچكد، مگر آنكه خداى متعال، بدن او را بر آتش دوزخ حرام می‌كند.

📚 عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج ۲، ص ۲۴۸

‌ •┈┈••✾••┈┈•
@khobastbedaniem
2 ماه پیش
2 ماه پیش
🔴 #تند_صحبت_کردن_ممنوع

💠 اصلاً در جمع با هم تند صحبت نکنید. حتی اگر افرادی که در کنارتان هستند از امین‌ترین افرادند مجوز دخالتها و تعبیرهای بد آنها را صادر نکنید!
💠 هیچگاه اجازه ندهید خانواده یا دوستانتان از مشاجرات شما چیزی بدانند زیرا شما بخاطر عشق به یکدیگر فراموش می‌کنید اما هیچگاه خانواده شما فراموش نخواهند کرد و جایگاه همسرتان در خانواده پایین می‌آید.

🆔 @khobastbedaniem
2 ماه پیش
🛑🎥 سخنان طوفانی دکتر حسن عباسی علیه سلبریتی‌ها در بابل

🔹در انقلاب زنان! علی کریمی رو انداختن جلو
درد ما اینه هم از توبره میخوره هم از آخور
آقایون فوتبالیست آمدن از زنان خودشان دفاع کنند نه مهسا امینی
پیامبراکرم ص فرمودن:
دیوث یعنی مردی که نسبت به رفتار خواهر و مادرش بی تفاوت باشه
احیاء امر خدا و ائمه چیه؟

#سلبریتی_ولگرد

@khobastbedaniem
2 ماه پیش
📸 عکسی غریب و سوزناک از دو فرزند شهید مدافع امنیت آقا رسول دوست محمدی در شب شهادت پدر

🏴 @khobastbedaniem
2 ماه پیش
📸کشف و ضبط سلاح سرد از فرد معترضی که نه دانشجو و نه کارمند دانشگاه بوده است

🔺بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی:
🔹سلاح سردی که مشاهده می‌کنید در روز چهارشنبه ۳۰/۶/۱۴۰۱ حراست دانشگاه از فرد معترضی که نه دانشجو و نه کارمند دانشگاه بوده ضبط کرده است.

🔹فرد معترض قصد مجروح کردن دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی(ره) و متشنج کردن فضای دانشگاهی داشته که خوشبختانه پس از دستگیری تحویل نیروی انتظامی داده شد.


@khobastbedaniem
2 ماه پیش
🔹قابل توجه سلبریتی های نسبتاً محترم، اونایی که ادعا دارند کنار #مردم اند!

لطفاً به این سوال جواب بدید:

🔻تعریف شما از #مردم چیست؟ این سیل جمعیتی که در این فیلم مشاهده می کنید اگر #مردم نیستند، چی‌اند؟

اصفهان هم همین خبره، مشهد هم همینطور، رشت و تبریز و شیراز و.... همین شکل است.

🔻چرا همیشه کنار اون چند نفری هستید که اسرائیل و آمریکا و منافقین هم هستند؟ لطفاً رو راست به این سوال جواب بدید.

🆔 @khobastbedaniem
2 ماه پیش
دریافت سروش پلاس