دزدادن دریایی کاراییب -2003
دزدان دریایی کاراییب 2
دزدان دریایی کاراییب 3
دزدان دریایی کارائیبب 4
دزدان دریایی کاراییب ۵
دریافت سروش پلاس