هری پاتر  و سنگ جادو
هری پاتر و تالار اسرار
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و  جام آتش
هری پاتر و محفل ققتوس
هری پاتر و شاهزاده دو رگه
هری پاتر و یادگاران مرگ-1
هری پاتر و یادگاران مرگ-2
دریافت سروش پلاس