هابیت سفری غیر منتظره
هابیت ویرانی اسماگ
فیلم هابیت نبرد پنج سپاه
دریافت سروش پلاس