(( گوهر دریای راز ))

💐امام باقر (ع)
حديث ما دل‌ها را زنده می‌كند

🌟اینجا سعی داریم
آیات قرآن و احاديث معصومین (ع)
رو به شکل مخاطب‌پسندی
تقدیم نگاه‌تون کنیم

#کانال_گوهردریای_راز
👇👇👇👇👇👇👇
https://splus.ir/joingroup/AA68QKFA_bZWV5xHIhO9hQ


@velayat1


دریافت سروش پلاس