خبرگزاری وصال نیوز

www.vesalnews.ir


🔘 از بس که نداشته هايمان را به رخ مان کشیدند ما ایرانیان، ایران را از افغانستان هم کمتر میدانیم
کمی هم از داشته هايمان بدانیم!خ

🔘 اينجا ايران است.....
بيمارستان نمازي شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر دنيا براي پيوند کبد در دنيا

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻻﻧﺒﯿﺎ(ﺹ‏)

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﮊﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ(100متر در ثانیه)

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺷﮑﺎﺭگاه ﭘﻬﭙﺎﺩ RQ170 ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﻭ ساخت ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺮﺍنی

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 3ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ!!!

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ, ﺩﺍﻋﺶ, ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ, ﺣﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻫﻢ نمی توﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺤﺪﺵ ۸۴ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ

🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻡ.ﺍﺱ
🔘 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...

خیلی مهم:
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ

🔘 ﻫﻤﻮﻃﻦ :
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ را دست کم نگیریم
👇👇👇👇👇👇👇 ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮎ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺑﺴﺘﻪ
ﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﮐﺎﺭﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺗﮑﺎﻭﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ 3 ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺁﻥ ﺟﺴﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ !...
ﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ " ﺟﺴﺪ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ !...

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ :
ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ...
ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ :
ﺍﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯﺗﻮﻟﺪﻡ ﻧﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻤﯽ بود.

چنگیز ﻣﻐﻮﻝ :
ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺷﺎﻥ
ﺩﻓﺎﻉﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ایران ﺑﻪ ﮐﺎﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ .

ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ :
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ
ﺗﻤﺎﻡﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﻫﻞ
ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼﺎیران ﺍﺳﺖ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ
ﺍﯾﻨﻮ ﻧﺬﺍﺷﺘﻢ ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯽ .... ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻻﯾﮏ ﺑﺰﻧﻢ .. ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی می تونه بشه
حسین اسلامبولچی
رئيس شرکت مخابرات آمریکا
AT&T
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی می تونه بشه
فرزاد ساعدپناه
مدیر فنی
YAHOO
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی می تونه بشه
امید کردستانی
مدیر ارشد سایت GOOGLE
💞💞💞💞💞
فقط يه ايراني ميتونه بشه پرفسور خدادوست اولين و برترين جراح چشم و پيوند قرنيه دنيا
💞💞💞💞💞💞💞💞فقط یه ایرانی می تونه بشه
پروفسور مجید سمیعی
رئیس جراحان مغز جهان در آلمان
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی میتونه بشه پروفسور مجید جمشیدی
مدیر برنامه های داخلی ایستگاه
فضایی ناسا
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی می تونه بشه
صبا ولدخانی
برنده جوانترین کاشف دنیا
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی می تونه بشه
نادر مردانلو
رئيس اولین شرکت خصوصی
پرتاب ماهواره در آمریکا
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی می تونه بشه
انوشه انصاری
رئيس موسسه تکنولوژی
تل کام
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی می تونه بشه
ماریا خرسند
رئيس شرکت اریکسون

💞💞💞💞💞
فقط یک ایرانی میتونه بشه سپهبد شهید سلیمانی
که ۴۰ سال در نبرد مردانه با دشمن به دنبال قاتلش بود تا به شهادت برسد.
نام این شهید در دورترین نقطه کره زمین سر زبانهاست
💞💞💞💞💞
فقط یه ایرانی میتونه بشه سرداردلها در سراسر جهان
❤❤❤
ای ایران همیشه سربلند.
افتخار كنيم به بودنمان و اين اندکی از افتخارات کشور عزيزمان زندباد ایران
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

تقدیم ازطرف ایرانیان با غیرت و متمدن و تاریخ ساز🌹💝🌹 برجمال صاحب العصروالزمان(علیه السلام)صلوااااااااااااااات 🌹اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم🌹
12 ماه پیش
بکارگیری بمب‌ بالدار در رزمایش مدافعان آسمان ولایت

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
🔹در رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰ برای اولین بار از بمب‌های بالدار (جیبی) که از هواپیماهای دورایستا رها می‌شوند، استفاده شد.

🔹این در حالی است که ۱۵ سال پیش در سامانه‌های راداری، فرماندهی کنترل و موشکی زمین به هوا وابسته به خارج بودیم.
@vesalnews
1 سال پیش
👈عملکرد دولت روحانی در مورد صادرات فرش ایران
آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر صادرات فرش ایران به دو میلیارد دلار رسیده بود اما در دولت قبل با تصمیمات لحظه‌ای و مطرح شدن پیمان ارزی، صادرات فرش ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ۵۰ میلیون دلار رسید.
@vesalnews
1 سال پیش
چگونگی شکل گیری پان ترکیسم و افکار ضد ایرانی در کشور آذربایجان
1 سال پیش
چه بنی صدر هایی بعد از پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی ملت ایران که آرزوی سقوط جمهوری اسلامی داشتند و از هیچ جنایتی فرو گذار نکردند در جهنم ماوا گزیدند ولی جمهوری اسلامی ایران همچون خورشیدی در جهان می درخشد. اللهم عجل لولیک الفرج
1 سال پیش
توهّم امنیت، سیلی حماقت!
tn.ai/2585080
@TasnimNews
1 سال پیش
🎥 یک دوربین مخفی اما خیلی جدی!

🔸 در حاشیه رزم نمایش #نقطه_رهایی

@vesalnews
1 سال پیش
⭕️🎥 ایران اگر نبود اردوغان آواره جنگل‌ها شده بود

👤یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

🔻اردوغان بهتر است دفترچه خاطراتش را نگاهی کند وقتی که در زیرزمین پنهان شده بود برای ایران عکس فرستاد و درخواست کمک کرد؛

🔺 اگر ایران نبود اردوغان الان آواره جنگل‌ها شده بود یا مانند محمد مرسی پشت میله‌های زندان بود


@vesalnews
1 سال پیش
نرخ واقعی تورم لو رفت !


شواهد نشان می دهد که نرخ واقعی تورم برای سال منتهی به مرداد 1400 لو رفته است.

به گزارش تحریریه، شواهد نشان می دهد که نرخ واقعی تورم برای سال منتهی به مرداد 1400 لو رفته است که البته هنوز با برداشت های مردم از گرانی ها فاصله زیادی دارد.
نود اقتصادی نوشت، در حالی که بانک مرکزی از آبان سال ۱۳۹۷ آمار نرخ تورم را سانسور کرده، «نود اقتصادی» به آمار نرخ تورم در مردادماه امسال دست پیدا کرده است.
آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ به رقم ۵۸.۳ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۷۲ درصد رسیده است. نرخ تورم ۵۸ درصدی مردادماه امسال بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو محسوب می‌شود. بدین ترتیب رکورد نرخ تورم دولت رفسنجانی در دی‌ماه ۱۳۷۴ که به ۵۱ درصد رسیده بود نیز شکسته شده است.
از دوران ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، آمارها سانسور می شد. وی متهم به سانسور آمارها در زمان ریاست بر بانک ملی هم بود.

@vesalnews
1 سال پیش
🎥 معاون وزیر بهداشت: نگران موج بعدی کروناییم

🔹آمار سفرها نگران‌کننده است. تزریق واکسن به تنهایی مشکل را حل نمی‎کند؛ بلکه شدت بیماری را کم می‎کند. رعایت فاصله‌‎گذاری و دستورالعمل‎ها باید جدی گرفته شود.

🔹موج پنجم آرام‎آرام درحال کاهش است اما این موضوع شکننده است. هنوز ۷۰ درصد مردم ۲ دُز واکسن نزده‎اند. نگران موج جدید هستیم، چون اگر جهش جدید مقاوم‎تر شود، باید بالای ۸۵ درصد مردم واکسینه شوند تا ایمنی‎زایی جامعه رقم بخورد
@vesalnews
1 سال پیش
با سلام و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان بدبنوسیله به اطلاع میرساند با توجه به بهبود شرایط کرونایی محل اقامت موقت شبانه روزی در شمال آمادگی پذیرش میهمانان عزیز را بعد از ماه صفر دارد.
جهت رزرو با شماره ۰۹۳۸۳۹۰۵۷۲۶ تماس حاصل فرمایید. یا به ابمیل زیر پیام ارسال نمایید.
seedali1340@gmail.com
آدرس اینستاگرام:
@familysuite
1 سال پیش
VID_20191206_162750_285.mp4
باتکیه بر توان داخلی مهندسان ایرانی غوغا آفریدند

نخستین فیلم از رونمایی و پرواز پهپاد عمود پرواز نیروی دریای ارتش

@vesalnews
3 سال پیش
3 سال پیش
🔴فوری/شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران، IRIB از ماهواره‌ هاتبرد و یوتل‌ست در خارج از کشور قطع شدند

♦️گفته شده این اقدام در راستای تحریم صداوسیما توسط آمریکا انجام شده

♦️ليست ۱۲ شبكه ایرانی قطع شده از روى ماهواره هاتبرد

@vesalnews
3 سال پیش
📸تصویری از دیدار امروز بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی
@vesalnews
3 سال پیش
🚩 گزارش تسنیم از بازار/ قطعات خودرو ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شد؛ ناظران بازار کجا هستند؟

🔹مشاهدات خبرنگار تسنیم در بازار نشان می‌دهد، اقلام پرمصرفی از جمله سرسیلند، واشر سرسیلند، دیسک صفحه کلاج و سایر قطعات پرمصرف شاهد رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت بوده است.
https://tn.ai/2147192
. @TasnimNa
3 سال پیش
سانسور راهپیمایی میلیونی مردم تهران در رسانه های معاند

🔹در حاليكه شبكه های الجزيره مباشر، الميادين، روسيااليوم و الاتجاه به طور مستقيم تظاهرات ميليونی مردم تهران در محكوميت فتنه گران را مستقيم پوشش دادند.
🔹شبكه های ضد انقلاب از جمله بی بی سی فارسی، ايران اينترنشنال، من و تو و صدای آمريكا و شبكه های سعودی العربيه و الحدث از پرداختن به اين رويداد مهم خودداری کردند!
@vesalnews
3 سال پیش
کیهان روز چهارشنبه

#دولت... مردها یادتان هست؟

@sareolghalam
3 سال پیش
میوه‌ای که نمی‌گذارد «پیر» شوید

🔹انار علائم پیری را به تأخیر می‌اندازد و به دلیل آنکه ترکیبات آنتی‌اکسیدانی دارد باعث می‌‌شود آسیب‌های پوستی و آکنه را درمان کند و به تقویت فولیکول‌های مو پرداخته و جریان خون را بهبود می‌بخشد.
@vesalnews
3 سال پیش
🔺ریزش دو میلیونی قیمت در یک روز

🔹خبرآنلاین نوشت: امروز قیمت محصولات این کمپانی با نوسان زیادی همراه بود به طوری که پراید ۱۱۱ با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۵۱ میلیون تومان عرضه شد که نسبت به مدل های دیگر پراید بیشترین کاهش را تجربه کرده است
🔹پراید۱۳۱ با افزایش ۵۰۰ هزارتومانی به ۴۹ میلیون و۵۰۰ هزارتومان و پراید۱۳۲ با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی به ۵۰ میلیون تومان رسید
sapp.ir/vesalnews
3 سال پیش
دریافت سروش پلاس