آیه‌های‌آرامش 💙

اللهُ‌شهیدٌ //خدا گواه است
🔅#سوره‌یونس
❗استفاده‌ازپستها‌برای‌کانال‌‌وگروه‌هدایت‌شده همراه‌لینک
@zziba2


دریافت سروش پلاس