'ادمـین-ولایــت'

عقـل کسی به منطق ما قد نمی دهد باشد قبول کل جهـان خوب و ما بدیـم


دریافت سروش پلاس