‌‌‹بـوی بـٰاروت¦Barout›

بسم‌الله؛‌ بوی‌باروت،خاک؛ورداشک‌روی‌صورت‌می‌ماند؛اگرسرانجامتان‌اینچنین‌رقم‌نمی‌خورد! سلام‌برابراهیم؛ اولمون ²'¹²'¹³⁹⁹ هم‌المحبوبی:)⇣‌ @blue__mind فرهنگ‌فـوروارد. . . ‌


دریافت سروش پلاس