بهار

مرگ ما در تمام عمر تو را در نمی یابیم اما تو ناگهان همه در می یابی


دریافت سروش پلاس