بهار

 
تو همان شکوه اعجوبه ی خلقت بودی.


مـرگ ما در تمام عمر تو را در نمی یابیم
اما تو ناگهان همه را در می یابی!..🌾

پس از دشواری آسانیست ناچار
ولیکن آدمی را صبر باید


ما ڪاری جز خود سازی نداریم🌹


دریافت سروش پلاس