کتابخانه زمین شناسی

نام کامل فایلها در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.


Granites.pdf
Granites : petrology, structure, geological setting and metallogeny
2 سال پیش
Granites : petrology, structure, geological setting and metallogeny 👇👇👇👇
2 سال پیش
فروشگاه کتاب های زمین شناسی (فایل):
https://idpay.ir/petrology-ir/file
2 سال پیش
The Nature and Models of Metamorphism (c) 2019

Link: https://idpay.ir/petrology-ir/file/61578
2 سال پیش
Introduction to Geographic Information Systems

Kang-tsung Chang

Year: 2019
Edition: 9
Language: english
Pages: 464
ISBN 10: 1260502201
ISBN 13: 9781260502206
File: PDF, 10.‎90 MB

لینک دانلود: https://idpay.ir/petrology-ir/file/38678
3 سال پیش
2010 - Geology & Geophysics in Oil Exploration.pdf
کتابی در زمینه نفت
نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
1999 - Petroleum Geology of Baker Hughes INTEQ .pdf
کتابی در زمینه نفت
نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
1975 - Geochemistry Of Oilfield Waters.pdf
کتابی در زمینه نفت
نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2008 - Structural Geology.pdf
کتابی در زمینه زمین ساخت.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2007 - Deformation and Gravity Change Indicators of Isostasy, Tectonics, Volcanism, and Climate Change.pdf
کتابی در زمینه زمین ساخت.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2009 - Collision and Collapse at the Africa-arabia-eurasia Subduction Zone, Van Hinsbergen etal 2009.pdf
کتابی در زمینه زمین ساخت.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2006 - 3-D Structural Geology.pdf
کتابd در زمینه زمین ساخت
نام کامل فایلها در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.

کانال کتاب های زمین شناسی
@geologicalbooks 🔰🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔰
4 سال پیش
کتابهایی در زمینه زمین ساخت.

نام کامل فایلها در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2010 - Applied Hydrogeology of Fractured Rocks.pdf
کتابی در زمینه هیدروژئولوژی
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2009 - Shelton - Hydroclimatology__Perspectives_and_Applications.pdf
کتابی در زمینه هیدروژئولوژی.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2009 - Encyclopedic Dictionary of Hydrogeology.pdf
کتابی در زمینه هیدروژئولوژی.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
2003 - Arsenic In Ground Water.pdf
کتابی در زمینه هیدروژئولوژی.

نام کامل فایل در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰
4 سال پیش
کتابهایی در زمینه هیدروژئولوژی
نام کامل فایلها در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.
🔻🔻🔻🔻
کانال کتاب های زمین شناسی
🔰 @geologicalbooks 🔰🔻🔻🔻
4 سال پیش
کانال نقشه های زمین شناسی
🔰 @geologicalmaps 🔰
4 سال پیش
کانال تخصصی سنگ شناسی | Petrology
🌋@petrology 🌋
4 سال پیش
دریافت سروش پلاس