هنرکده گلسرخ [ست_آشپزخانه]

🔴تمامی کارهای موجود
در کانال قابل سفارش میباشد
و به سراسر کشور ارسال میگردد.

❌سفارشات عمده پذیرفته میشود.

ثبت سفارش👇
@zahrasu

کانال انتخاب پارچه👇
@zgolesorkh

کانال دوم ما در سروش👇
گیفت نورا🎁
@noragift


دریافت سروش پلاس