⭐سلام بر هـادی دلهـا⭐

هدف ما آشنایی شما با شهید ابراهیم هادی و بقیه شهدا است.اولین و بزرگترین کانال شهید ابراهیم هادی و شهید هادی ذولفقاری در سروش ‌اگه دنبال آرامش هستی وارد این کانال بشو.وبدان دعوتت به این کانال هیچوقت اتفاقی نبوده ارشیو
@arshivhadi
@rafighgomnam خادم کانال.>


دریافت سروش پلاس