مجمع البیان

قال رسول الله ص :بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران نیز بیاموزد روزانه با صفحاتی از تفسیر ارزشمند مجمع البیان در خدمت شما هستیم .ارتباط با ادمین @maninjambia 💖


قسمت ســـــــوم آیـــــــــــــات•

📗کَمٰا فُعِلَ بِأَشْیٰاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ
چنانچه با امثال آنها هم از کفّار در جلوتر همین عمل شده بود.
✍بعضی گفته اند: یعنی بکسانی که موافق با عقیده ایشان بودند و اهل دین و مرامشان از امّت‌های گذشته وقتی که در موقع دیدن بلا و عذابی که توبه کردند و قبول نشد از ایشان.
👳‍♂ضحاک گوید: مقصود از این آیه اصحاب فیل است که وقتی خواستند کعبه را خراب کنند.
📗إِنَّهُمْ کٰانُوا فِی شَکٍّ
یعنی آنها در شک و تردید بودند از روز رستاخیز و قیامت.
✍و بعضی گفته اند: یعنی در شک از وقوع عذاب بایشان.
📗(مُرِیبٍ)
یعنی تشکیک کننده بودند چنانچه گفتند (عجب عجیب) شگفت است شگفت آمیز.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
3 ماه پیش
قسمت دوم آیـــــــــــــات•

✍و از حذیفة بن یمان روایت شده که پیغمبر (ص) یاد نمود فتنه ای که میان اهل مشرق و مغرب خواهد بود فرمود، آنان در همان میان جنگ با یکدیگرند که سفیانی بر ایشان خروج میکند از وادی یابس، با لشکر فراوان تا در دمشق فرود آید، پس دو لشگر بر انگیزد یکی بسوی مشرق و دیگری را بسوی مدینه اعزام کند تا وارد شوند بر زمین بابل از شهر ملعونه بغداد، پس میکشند، بیش از سه هزار نفر و به بیش از یکصد نفر از زنها تجاوز کنند و بکشند سیصد نفر از بزرگان بنی العباس را سپس بسوی کوفه حرکت کنند، پس اطراف آن را خراب نمایند، آن گاه بیرون روند در حالی که متوجه بشام هستند، پس پرچم هدایت از کوفه بیرون آید و باین لشکر برخورد کرده و پیکار کنند و بکشند آنها را و مخبری را هم از ایشان آزاد نگذارند و آنچه در دست ایشانست از اسیران و غنائم و مهمّات جنگی را بغنیمت بگیرند و لشگر دوّم بسوی مدینه یورش برند پس سه شبانه روز آنجا را غارت کنند سپس از آنجا بسوی مکّه حرکت کنند تا وارد به بیداء شوند، خداوند جبرئیل را برانگیزد پس میگوید ای جبرئیل برو و آنها را هلاک کن، پس جبرئیل با پایش میزند بر زمین زدنی خدا در آنجا زمین را با ایشان فرو میبرد و خلاص نمیشود از ایشان مگر دو مرد از جهنیه و برای همین آمده: (و عند الجهنیة الخبر الیقین) نزد جهنیه خبر یقینی است، پس این است قول خدای تعالی وَ لَوْ تَریٰ إِذْ فَزِعُوا....
👳‍♂ثعلبی این حدیث را در تفسیرش آورده و اصحاب ما امامیّه در احادیث حضرت مهدی (روحی فداه) از حضرت ابی عبد اللّٰه صادق و حضرت ابی جعفر باقر علیهما السلام مثل آن را روایت کرده اند.
📗وَ قٰالُوا
یعنی و میگویند در این موقع و آن روز قیامت است یا در موقع دیدن عذاب یا در وقت فرو رفتن زمین در حدیث سفیانی
📗آمَنّٰا بِهِ وَ أَنّٰی لَهُمُ التَّنٰاوُشُ ایمان آوردیم بآن و کجاست برای ایشان انتفاع و سود باین ایمانی که ناچار بآن شدند، خداوند سبحان بیان کرد که ایشان بسبب ایمانشان سودی نمیبرند چنانچه احدی هم از ایشان نفعی نبردند.
📗مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ
از مکان دور، و بعضی گفته اند: یعنی ایشان خواستند که بدنیا برگردند، پس مقصود اینست که ایشان خواستند چیزی را از جایی که نمیرسند و برنگردند بجهت دوری مکان و فقط اراده کرده دور بودن انتفاع ایشان باین ایمان و دور بودنشان از صواب...
📗وَ قَدْ کَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
یعنی چگونه توبه ایشان قبول شود یا بدنیا برگردند و حال آنکه قبل از آن کافر بخدا شدند.
📗وَ یَقْذِفُونَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ
👳‍♂قتاده گوید: یعنی بگمان باطل خودشان حرف میاندازند و میگویند بهشتی نیست و دوزخی نیست و قیامتی نیست و این دورترین و بعیدترین گمانها و پندارهاست.
✍و بعضی گفته اند: محمد (ص) را بدون یقین بگمانشان متّهم میکردند و میگفتند او جادوگر است، و او شاعر و قافیه پرداز و او دیوانه است، و خدا آن را قذف قرار داده (و یقذفون) گفته برای باطل بودن آن.
✍و بعضی گفته اند: یعنی آنها امر آخرت را دور میدانند و به پیروانشان می‌گویند: (هیهات هیهات لما توعدون) دور است دور است آنچه وعده میدهند و این مثل چیزیست که بیاندازند در جایی که دور است هدف آن.
📗وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مٰا یَشْتَهُونَ
ابی مسلم گوید: و جدا و تفریق کنند بین ایشان و خواسته هایشان بسبب مرگی که گریبانشان را بگیرد چنانچه گریبان امثالشان را گرفت.
✍بعضی گویند: خواسته ایشان توبه و ایمان یا بازگشت بدنیاست و حال آنکه منع از آن شدند، جبائی گوید خواسته و ایده ایشان نعمتهای بهشتی است و برخی گفته اند: یعنی ممنوع میشوند از هر چه بخواهند پس خدای تعالی در ایشان تنفّر و بی میلی ایجاد کند پس هیچ چیزی را درک نکنند مگر آنکه متالّم و ناراحت از آن شوند.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
3 ماه پیش
[سوره سبإ: آیات ۵۱ تا ۵۴]
قسمت اول آیـــــــــــــات•

⭕️وَ لَوْ تَریٰ إِذْ فَزِعُوا فَلاٰ فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَکٰانٍ قَرِیبٍ (۵۱) وَ قٰالُوا آمَنّٰا بِهِ وَ أَنّٰی لَهُمُ اَلتَّنٰاوُشُ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ (۵۲) وَ قَدْ کَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ یَقْذِفُونَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ (۵۳) وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مٰا یَشْتَهُونَ کَمٰا فُعِلَ بِأَشْیٰاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کٰانُوا فِی شَکٍّ مُرِیبٍ (۵۴)
ترجمه:
⭕️۵۱-و (ای رسول) اگر ببینی هنگامی که کافران ترسان شوند پس هیچ فوتی نباشد و از جای نزدیک ایشان را بگیرند.
۵۲-و (در آن وقت که عذاب را ببینند) گویند به پیغمبر ایمان آوردیم و از کجا برای ایشان سود باشد از مکانی دور.
۵۳-و حال آنکه پیش از این بخدا کافر شدند و از مکان دور رمی بغیب کرده و تکذیب بهشت و دوزخ و پاداش و کیفر را نمودند.
۵۴-و (مرگ آمد) و میان ایشان و آنچه میخواستند فاصله شد چنانچه همین عمل با نظائرشان پیش از این کرده شد زیرا که ایشان در شکی مضطرب سازنده (دلها) بودند.
⭕️قرائت:
✍ابو عمرو و اهل کوفه غیر عاصم (التناوش) را با مد و همزه خوانده و دیگران بدون مد و همزه خوانده اند.
⭕️دلیل:
®التناوش، بمعنای تناول است، نشت، انوش، شاعر گوید:
فهی تنوش الحوض نوشا من علا
نوشا به تقطع اجواز الفلا
آن ناقه آب حوض را از بالا نوشید و آب زیادی آشامید که بسبب آن صحرا را قطع کند و طی نماید و نیازی بآب دیگری پیدا نکند.
✍پس کسی که همزه نداده آن را تفاعل قرار داده و کسی که همزه داده، احتمال دو امر را داده: ۱-اینکه او همزه را بدل از واو قرار داده برای منضم بودن آن مثل( اقتت و ادؤی و مثل آن...، )۲-مأخوذ از نأش باشد و آن به معنای طلب است، رؤبه گوید:
اقحمنی جار ابی الخاموش
الیک ناش القدر المنئوش
همسایه ابو الخاموش مرا وادار و مجبور کرد که برای طلب کردن دیک وارد بر تو شوم، شاهد بیت کلمه و الناش، است که بمعنای کندی در حرکت آمده است و شاعر گوید:
تمنّی نئیشا ان یکون اطاعنی
و قد حدثت بعد الامور امور
آرزو کرد مدّت طولانی و مدیدی که مطیع من باشد و حال آنکه بتحقیق حادث امری بعد از امری، شاهد در نئیشا است که بمعنای طولانی آمده و منصوب شده نئیشا بنا بر ظرفیت.
📚تفسیر:
سپس خداوند سبحان فرمود:
📗وَ لَوْ تَریٰ و اگر به بینی ای محمد.
📗إِذْ فَزِعُوا
زمانی که می‌ترسند یعنی در موقع رستاخیز
📗فَلاٰ فَوْتَ یعنی هیچکس از ایشان از من فوت نمیشوند و ستمکاری از من خلاص نمیشود.
📗وَ أُخِذُوا مِنْ مَکٰانٍ قَرِیبٍ
و از مکان نزدیکی گرفتار میشوند یعنی از گورستان و هر کجا باشند پس ایشان از نظر خدا نزدیک هستند و فوت نمی شوند، و جواب لو محذوف است و کلام دلالت بر آن میکند و تقدیرش (لرأیت امر عظیما) هر آینه امر بزرگی خواهی دید.
👳‍♂قتاده گوید: إِذْ فَزِعُوا در دنیاست هنگامی که بالمعانیه دیدند سخت گیری خدا را در موقعی که فرشتگان برای قبض روحشان آمدند.
✍ضحاک و سدی گویند: آن ترس ایشان بود روز جنگ بدر هنگامی که- گردنهایشان زده شد و نتوانستند از عذاب فرار کنند و نه بازگشت بتوبه نمایند
👳‍♂و ابو حمزه ثمالی: گوید، شنیدم علی بن الحسین علیهما السلام و حسن بن حسن بن علی علیهم السلام میگفتند آن لشگر صحراء بیداء است که زمین از قدمهای آنها میگیرد و فرود میبرد.
✍و نیز گوید: مرا حدیث کرد عمرو بن مره و حمران بن اعین که آنها شنیدند از مهاجر ملکی که میگفت شنیدم‌ام سلمه میگفت، رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله میفرمود، پناه میبرد پناه بری به بیت اللّٰه الحرام پس خدا برانگیزاند لشگری را بسوی او تا اینکه بدشت بیداء میرسند (بیداء مدینه) و بزمین فرو میروند.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
3 ماه پیش
3 ماه پیش


⛔️شبهه
آخوندها در رابطه با واقعه کربلا دروغ می گویند تا مردم را بگریانند و کاسبی کنند؟!!

❇️پاسخ رو ببینید👆

#محرم
#امام_حسین
┈┈••••✾••✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🏴 🖤 🏴
3 ماه پیش
3 ماه پیش
قسمت دوم آیـــــــــات•

📗(قُلْ)
بگو بایشان ای محمد
📗مٰا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ آنچه سؤال کردم شما را از اجر و مزد، پس آن برای خود شماست، یعنی من از شما برای تبلیغ و رساندن رسالت خدا چیزی از مال دنیا نمیخواهم تا مرا متهم نمائید و آنچه از شما مطالبه کردم از مزد و اجرت بر اداء رسالت و بیان احکام شریعت پس آن برای خود شماست و این چنانست که مرد میگوید به کسی که قبول نصیحت او را نمیکند آنچه بمن اجرت داده ای بیا بگیر و آنچه که در این موضوع مال منست قطعا بخشیدم بتو قصدش اینست که چیزی برای من در این کار نیست، و از این قبیل است نصیحت مجانی.
✍و ماوردی گوید: معنایش اینست: بدرستی که اجرت آنچه دعوت کردم شما را بسوی آن از اجابت من و اندوخته‌ام آن برای شما باشد نه من و این معنا از حضرت باقر علیه السلام هم روایت شده است.
📗إِنْ أَجْرِیَ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ
نیست مزد من مگر بر خدا یعنی نیست ثواب عمل من مگر بر خدای پس او مرا ثواب دهد برای رسالتم و آن را ضایع و تباه نکند.
📗وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ
و اوست که بر هر چیزی گواه و داناست و هیچ چیز از نظر او غایب نیست پس میداند آنچه بمن میرسد از آزار شما.
📗(قُلْ) بگو ای محمد
📗إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ بدرستی که پروردگار من بمن القاء وحی میکند.
✍قتاده و مقاتل گویند: و القاء میکند وحی را به پیامبرانش.
📗عَلاّٰمُ الْغُیُوبِ
داننده غیبهاست، تمام پنهانی و آنچه از دیدگاه
خلقش در زمینها و آسمان پنهانست میداند
📗(قل) بگو ای محمد
📗(جٰاءَ الْحَقُّ) حق آمد و آن امر خدای تعالی است بسبب اسلام و توحید.
👳‍♂ابن مسعود گوید: و آن جهاد و نبرد با شمشیر است.
📗وَ مٰا یُبْدِئُ الْبٰاطِلُ وَ مٰا یُعِیدُ
و باطل رفت رفتنی که برگشت ندارد دیگر برای آن نه ظهوری و نه اعاده ای و نه اقبال و نه ادباریست برای آنکه حق هر گاه آمد برای باطل چیزی باقی نمیگذارد.
👳‍♂قتاده گوید: باطل ابلیس است نه ایجاد خلق میکند و نه آنهایی را که رفته اند برمیگرداند.
👳‍♂حسن گوید: باطل برای اهلش ایجاد خیری در دنیا نمیکند و در آخرت هم اعاده خیری نمی نماید.
👳‍♂و زجاج گوید: و ممکنست که ما استفهامیه باشد در محل نصب بر معنای و آیا چیزی را باطل ایجاد میکند و آیا چیزی را اعاده مینماید.
👳‍♂ابن مسعود گوید: رسول خدا (ص) داخل مکّه شد و در اطراف بیت اللّٰه الحرام ۳۶۰ بت بود پس شروع کرد با چوبی که در دستش بود بر آنها میزد و میگفت: جٰاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰاطِلُ إِنَّ الْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً، حق آمد و باطل رفت البته باطل رفتنی است، " جٰاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰاطِلُ إِنَّ الْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً" حق آمد و باطل نه ایجاد میکند و نه اعاده مینماید.
📗قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ
بگو اگر گمراه از حق شدم چنانچه شما ادّعا میکنید،
📗فَإِنَّمٰا أَضِلُّ عَلیٰ نَفْسِی یعنی البته نتیجه و گناه ظلالت و گمراهیم بر خود من است، و من مؤاخذه و گرفتار بآن خواهم بود نه غیر من.
📗وَ إِنِ اهْتَدَیْتُ
و اگر هدایت بحق یافتم
📗فَبِمٰا یُوحِی إِلَیَّ رَبِّی بفضل پروردگار من است از آنجا که وحی بمن میکند، پس منّت برای اوست به این سبب بر من نه بر خلق او.
📗إِنَّهُ سَمِیعٌ
اوست که شنوای گفتار ماست،
📗(قَرِیبٌ) نزدیک ماست پس بر او حق و باطل پوشیده نیست.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
3 ماه پیش
[سوره سبإ آیات ۴۶ تا ۵۰]
قسمت اول آیـــــــــات•

⭕️قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُکُمْ بِوٰاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنیٰ وَ فُرٰادیٰ ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مٰا بِصٰاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاّٰ نَذِیرٌ لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذٰابٍ شَدِیدٍ (۴۶) قُلْ مٰا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِیَ إِلاّٰ عَلَی اَللّٰهِ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ (۴۷) قُلْ إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاّٰمُ اَلْغُیُوبِ (۴۸) قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ مٰا یُبْدِئُ اَلْبٰاطِلُ وَ مٰا یُعِیدُ (۴۹) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمٰا أَضِلُّ عَلیٰ نَفْسِی وَ إِنِ اِهْتَدَیْتُ فَبِمٰا یُوحِی إِلَیَّ رَبِّی إِنَّهُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ (۵۰)
ترجمه:
⭕️۴۶-بگو (ای پیامبر) فقط شما را بیک خصلت پند میدهم و آن خصلت اینست که برای خدا در حالی که دو تا دو تا یا یک یک باشید برخیزید سپس بیندیشید که صاحب شما را هیچگونه دیوانگی نیست و او شما را جز ترساننده ای پیش از آمدن عذابی سخت نیست.
۴۷-و نیز بگو مردی که از شما سؤال میکنیم پس آن از آن شما باشد مزد من جز بعهده خدا نیست و او بهمه چیز گواهست.
۴۸-و نیز بگو البته پروردگار من حق را القا میکند (آن پروردگار) دانای همه پوشیده هاست.
۴۹-و نیز بگو حق آمد و باطل رو نمیکند و باز نمیگردد.
۵۰-و نیز بگو اگر گمراه شدم فقط بر زیان نفس خویش گمراه میشوم و اگر هدایت یافتم پس آن بسبب آن چیزیست که پروردگارم بمن وحی کرده است که او شنوای نزدیک است.
⭕️اعراب:
®أَنْ تَقُومُوا
در محلّ جرّ است بنا بر بدلیّت از (واحده) و جایز است که در محل نصب باشد بحذف حرف جرّ و وصل کردن فعل را به او و تقدیر آن (اعظمکم بطاعة اللّٰه لان تقوموا) (و اعظکم بان تقوموا) پند میدهم شما را بطاعت خدا که قیام کنید یا پند میدهم شما را به اینکه قیام نمائید.
®(مَثْنیٰ وَ فُرٰادیٰ)
منصوب است بنا بر حالیت،
®(مٰا سَأَلْتُکُمْ) ما شرطیه و آن در محل نصب است بآنکه مفعول دوّم برای سألت باشد، و جایز است که موصوله هم باشد به اینکه تقدیرش، ما سألتکموه باشد پس با صله اش در محل رفع خواهد بود بسبب مبتداء بودن،
®(عَلاّٰمُ الْغُیُوبِ) ممکن است بدل از ضمیر مخفی در یقذف باشد و جایز است که خبر مبتداء محذوف- باشد یعنی (و هو علام الغیوب) و اگر منصوب شود بنا بر اینکه صفت"لربّی" باشد هر آینه جایز است لکن رفع بهتر است برای آنکه بعد از تمام شدن کلام آمده.
📚تفسیر:
سپس خداوند سبحان پیامبرش را خطاب فرمود و گفت:
📗(قُلْ)
بگو ای محمد بایشان،
📗إِنَّمٰا أَعِظُکُمْ بِوٰاحِدَةٍ یعنی امر می‌کنم شما را و سفارش مینمایم شما را بیک خصلت.
بعضی گویند: بیک کلمه و آن کلمه توحید است،
👳‍♂مجاهد گوید: بطاعت خدا و هر کس معنای اوّل را گفته گوید واحده را بما بعدش تفسیر کرد و گفت:
📗أَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنیٰ وَ فُرٰادیٰ
اینکه قیام کنید برای خدا دو تا دو تا یا یکی یکی.
📗ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مٰا بِصٰاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّةٍ
یعنی اینکه قیام کند مردی از شما یا با دیگری آن گاه به پرسند از یکدیگر آیا ما هیچ دروغی از محمد شنیده ایم یا آیا ما در او دیوانگی و آثار جنون مشاهده کرده ایم پس در این دلالت است بر بطلان آنچه یاد کردید شما و معنای قیام اینجا نیست قیام مگر بر مرد و فقط مقصود بآن قصد برای اصلاح و اقبال است بر او در حالی که با غیرش مناظره کند و متفکّر در نفس خود باشد برای آنکه حق فقط برای انسانی بسبب مناظره با دیگری و تفکّر روشن میشود، و قطعا کلام تمام شده نزد قول او تتفکّروا) و ما برای نفی و نیست کردنست؟
👳‍♂قتاده گوید: یعنی بمحمد (ص) دیوانگی نیست، و اگر تمام کلام را آخر آیه قرار دادی پس معنا اینست، پس فکر کنید چه اثری در صاحب شما از دیوانگی است، یعنی آیا دیدید از اوّل زندگی او تا مبعثش بدنامی و عیبی که منافی پیامبری او باشد از دروغ گویی یا ضعفی در عقل او یا اختلافی در گفتار و کردار او که دلالت بر دیوانگی او کند.
📗إِنْ هُوَ إِلاّٰ نَذِیرٌ لَکُمْ
نیست او مگر ترساننده ای از گناهان خدا برای شما
📗بَیْنَ یَدَیْ عَذٰابٍ شَدِیدٍ که در پیش روی شماست عذابی دردناک یعنی عذاب قیامت، سپس به پیامبر (ص) فرمود:
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
3 ماه پیش
3 ماه پیش
⭕️ داستان شرابی که برای حفظ آبرو، به شیر تبدیل شد.

👤 حجت الاسلام حسینی قمی

┈┈••••✾••✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🏴 🖤 🏴
3 ماه پیش
3 ماه پیش
قسمت دوم آیـــــــــات•

📗(قٰالُوا)
گفتند در آن موقع
📗مٰا هٰذٰا إِلاّٰ رَجُلٌ یُرِیدُ أَنْ یَصُدَّکُمْ نیست این پیغمبر (ص) مگر مردی که میخواهد شما را باز دارد، یعنی منع نماید شما را.
📗عَمّٰا کٰانَ یَعْبُدُ آبٰاؤُکُمْ
از آنچه را که پدرانتان میپرستیدند، و چون دلیل محکومشان نمود برگشتند به تقلید پدرانشان
📗وَ قٰالُوا مٰا هٰذٰا و گفتند این قرآن نیست،
📗(إِلاّٰ إِفْکٌ) مگر دروغ
📗(مُفْتَریً) که آن را بسته و نسبت داده است.
📗قٰالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ
و گفتند آنهایی که کافر بحق یعنی قرآن شدند
📗لَمّٰا جٰاءَهُمْ إِنْ هٰذٰا وقتی قرآن بر ایشان آمد که این نیست
📗(إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِینٌ) مگر جادویی و سحری آشکار، آن گاه خداوند خبر داد که ایشان از روی برهان و دلیل نگفته اند، پس فرمود:
📗وَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ مِنْ کُتُبٍ یَدْرُسُونَهٰا
یعنی ما هرگز برای مشرکین قریش کتابی ندادیم که آن را بخوانند پس بفهمند به سبب خواندن آن که آنچه تو آن را آورده ای حق است و یا باطل، و فقط ایشان تو را از روی هوای نفس بدون هیچ دلیل و برهانی تکذیب میکنند.
📗وَ مٰا أَرْسَلْنٰا إِلَیْهِمْ قَبْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ
و ما نفرستادیم پیش از تو بسوی ایشان هیچ پیامبر و ترساننده ای که امر کند ایشان را بتکذیب کردن تو و خبر دهد ایشان را به بطلان قول تو یعنی ایشان در تکذیب تو برنمیگردند مگر بجهل و نادانی و دشمنی و پیروی هوا و هوس خود، سپس آنها را خبر داد از بدی عاقبت کسانی که تکذیب پیامبران قبل از خود را نمودند برای ترسانیدن ایشان و گفت.
📗اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ
و تکذیب کردند کسانی که قبل از ایشان بودند کسی را که بر ایشان مبعوث شده بود از پیامبران و آنچه را که از کتابهای آسمانی که برایشان آورده بود.
📗وَ مٰا بَلَغُوا مِعْشٰارَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ
✍ابن عباس و قتاده گویند: یعنی ای، محمد نرسید قوم تو را ده یک آنچه را که ما به پیشینیان داده بودیم از نیرو و فراوانی مال و طول عمر پس خدا هلاک کرد ایشان را.
📗فَکَذَّبُوا رُسُلِی فَکَیْفَ کٰانَ نَکِیرِ
پس تکذیب کردند پیامبران مرا پس چگونه بود انکار من یعنی عقوبت من و تغییر دادن من حال ایشان را.
📗ابی مسلم گوید: یعنی نظر کن در آثار ایشان چگونه بود انکار من بر ایشان بهلاکت و نابودی، و مقصود اینست که ما چنانچه هلاک کردیم آنها را هنگامی که تکذیب پیامبران ما نمودند، پس این هم هر آینه باید به ترسند و حذر کنند که مانند آنچه را که بایشان از هلاکت و بدبختی رسید به آنها نرسد.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
3 ماه پیش
[سوره سبإ آیات ۴۱ تا ۴۵]
قسمت اول آیـــــــــات•

⭕️قٰالُوا سُبْحٰانَکَ أَنْتَ وَلِیُّنٰا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ کٰانُوا یَعْبُدُونَ اَلْجِنَّ أَکْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (۴۱) فَالْیَوْمَ لاٰ یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذٰابَ اَلنّٰارِ اَلَّتِی کُنْتُمْ بِهٰا تُکَذِّبُونَ (۴۲) وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُنٰا بَیِّنٰاتٍ قٰالُوا مٰا هٰذٰا إِلاّٰ رَجُلٌ یُرِیدُ أَنْ یَصُدَّکُمْ عَمّٰا کٰانَ یَعْبُدُ آبٰاؤُکُمْ وَ قٰالُوا مٰا هٰذٰا إِلاّٰ إِفْکٌ مُفْتَریً وَ قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَهُمْ إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِینٌ (۴۳) وَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ مِنْ کُتُبٍ یَدْرُسُونَهٰا وَ مٰا أَرْسَلْنٰا إِلَیْهِمْ قَبْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ (۴۴) وَ کَذَّبَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مٰا بَلَغُوا مِعْشٰارَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ فَکَذَّبُوا رُسُلِی فَکَیْفَ کٰانَ نَکِیرِ (۴۵)
ترجمه
⭕️۴۱-فرشتگان گویند تو منزّهی از آنکه ترا شریکی باشد دوست ما تویی نه آنان بلکه ایشان دیوان را میپرستیدند و بیشترشان بجنّیان گرویده بودند ۴۲-پس برخی از شما برای بعضی دیگر سودی را مالک نمیگردد و نه زیانی را و آن روز بکسانی که ستم کرده اند گوئیم شکنجه آتشی را که همواره آن را دروغ میپنداشتید بچشید.
۴۳-و چون آیه‌های ما در حالی که دلالت آن روشن است برای کافران
خواند شود گویند این محمد نیست جز مردی که میخواهد شما را از خدایانی که پدرانتان میپرستیدند باز دارد و گفتند این قرآن جز دروغی بر بافته و بخدا نسبت داده نیست و آنان که نگرویده اند حق را آن دم که بسوی ایشان آمد گفتند این جز سحری آشکار نیست.
۴۴-و کافران را هیچ کتابی نداده ایم که آن را بخوانند و پیش از تو بسوی ایشان هیچ ترساننده ای نفرستادیم.
۴۵-و آنان که پیش از ایشان بودند تکذیب کردند و حال آنکه اهل مکّه بده یک آنچه که بآنان داده ایم نرسیده اند، پس فرستادگان مرا دروغگو شمردند، پس انکار من چگونه بود.
⭕️اعراب:
®(بیّنات) منصوب بر حالیت است
®(و آباؤکم) فاعل (یعبد) و اسم (کان) محذوف و آبائکم آن را تفسیر میکند، و تقدیرش"عما کان آباؤکم یعبدون" از آنچه را که پدرانشان میپرستیدند (یدرسونها) جایز است که در محلّ جرّ صفت"کتب" باشد و ممکن است که در محلّ نصب بر جای جار و مجرور باشد، برای آنکه معنی چنین است، "و ما آتیناهم کتب مدروسه"و ما نفرستادیم ایشان را کتابهایی که درس گفته باشند"
®و کیف کان نکیر"کیف خبر کان و نکیر اسم آنست که مقدم بر"کان"شده و نکیر مصدر مانند غدیر است، در قول شاعر:
عذیر الحیّ من عدوان
کانوا حیة الارض.
یعنی قبیله عذر میآوردند از دشمنان که ایشان مار زمین هستند.
📚تفسیر:
📗(قٰالُوا)
یعنی فرشتگان گفتند:
📗(سُبْحٰانَکَ) یعنی منزّه هستی تو از آنکه غیر تو را بپرستیم و با تو معبود دیگری بگیریم.
📗(أَنْتَ) تو ای خدا
📗(وَلِیُّنٰا) ناصر ما و سزاوارتر بما هستی.
📗(مِنْ دُونِهِمْ) یعنی از غیر این کفّار و غیر هیچکس و ما راضی بعبادت ایشان نبودیم با علم ما به اینکه تو پروردگار ما و ایشان هستی.
📗بَلْ کٰانُوا یَعْبُدُونَ الْجِنَّ
بلکه ایشان دیوان را میپرستیدند به پیروی کردن از آنها در آنچه ایشان را فرا خواندن به پرستش فرشتگان.
✍و بعضی گفته اند: مقصود از جنّ شیطان و بچه‌های او و اعوان او می‌باشد.
📗أَکْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ
بیشترشان بآنان ایمان دارند یعنی تصدیق میکنند شیطانها را و مطیع و پیرو آنهایند، سپس خداوند سبحان میفرماید:
📗(فَالْیَوْمَ)
یعنی روز قیامت،
📗لاٰ یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ مالک نیستند برخی از شما بعضی دیگر را مقصود پرستندگان و پرستیده شدگانند (عابدین و- معبودین) عبادت کنندگان و عبادت شدگان.
📗نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا
یعنی سودی را بسبب شفاعت و زیانی را بسبب عذاب و شکنجه مالک نیستند.
📗وَ نَقُولُ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا
و می‌گوییم بکسانی که ستم کردند به اینکه غیر خدا را پرستیدند.
📗ذُوقُوا عَذٰابَ النّٰارِ الَّتِی کُنْتُمْ بِهٰا تُکَذِّبُونَ
بچشید عذاب و شکنجه آتشی را که آن را دروغ میپنداشتید و اعتراف بآن نمیکردید و آن را انکار می‌نمودید، سپس خداوند سبحان برگشت بحکایت حال کفّار در دنیا و گفت:
📗إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُنٰا
هر گاه برای ایشان آیات ما تلاوت میشد یعنی
دلیلهای ما خوانده میشد
📗(بَیِّنٰاتٍ) دلیلها و آیه‌های روشن از قرآنی که نازل بر پیامبرمان نمودیم. #ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
3 ماه پیش
3 ماه پیش
3 ماه پیش
3 ماه پیش
#قرآن_۱۹۵
🌱هر روز خود را با بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ آغاز کنید🌱

🔹امام رضا (ع): اگر بر حسین بگریی، چندان که اشک‌هایت بر گونه‌ات جاری شود، خداوند تمام گناهانت را می‌آمرزد.

⏳امروز دوشنبه
۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱
۱۷ محرم ۱۴۴۴
۱۵ آگوست ۲۰۲۲
3 ماه پیش
4 ماه پیش
4 ماه پیش
#قرآن_۱۹۴
4 ماه پیش
دریافت سروش پلاس