ن ش

سنگ كوهت دُر و گوهر است🇮🇷خاك دشتت بهتر از زر است🇮🇷کانال: @petrology


دریافت سروش پلاس