شعر نو

احساس درختی را دارم
که در مسیر کارخانه ی چوب بری
قرار گرفته است...ایدی تلگرام سازنده

Stva2500
5 سال پیش
دریافت سروش پلاس