تقویم شیعه

نسخه سروش کانال تقویم شیعه در تلگرام‌
وقایع و مناسبات مذهبی هر روز شیعه
روزشمار وقایع مهم
اذکار روز
(هر شب ساعت 00:00 تقویم ارسال ميشود)

مالک کانال: @s_alavi
ادمین تبادل: @sadra3628ss

جهت همکاری در مدیریت کانال به مالک کانال پیام دهید.


دریافت سروش پلاس