👈 تلویزیون 📺 telwezion 👉

کانالی برای بینندگان تلویزیون
این کانال ارتباطی با سازمان صداوسیما ندارد

تاریخ تاسیس کانال:۱۳۹۶/۰۵/۱۳

شرایط تبلیغ:
۳۰۰ سین = ۱ روز سنجاق
۲۰۰ سین = ثبت کانال

دریافت بنر @hn.mehrizi


دریافت سروش پلاس