فَـرزندان‌ِ سَـردار عِشـق :)!

شهیدآوینۍ:
مکہ‌براۍشما..فکہ‌براۍمن!
این‌پوتین‌هاۍخاکۍهم‌میتواندمراآسمانۍ
کند:)''🚶🏾♥️

•اۅمدنت‌اتفاقۍنبود!''

ڪپۍ!؟باذکرصلوات‌حلالت☁️!-


تیپیکال برعندازا :
به نظام و هرچی ارزشی تو توییتر هس فوش چرت و پرت میدم تا نفهمن بچه سالم🗿😔
1 هفته پیش
روایت کامل حادثه ای که برای کیان پیش اومد توسط ماموری که همراه کیان تیر خورد ...
1 هفته پیش
زمیـن‌حقیر‌بود‌بـرایِ‌داشتنـت...!
آسمان‌بیشتر‌به‌تو‌می‌آید💔(:
#لبیک_یا_خامنه_ای
#برای_ایران
#شهید_‌آرمان_علی_وردی
1 هفته پیش
شتردرخواب‌بیندپنبه‌دانه😂😂😂😂
عالی بوووود
#لبیک_یا_خامنه_ای
1 هفته پیش
تبادلات:)!𝑯𝒊𝒍𝒂𝒏
جایی که میتونی همیشه کلی پست متفاوت از کانال های شهدایی مختلف پیدا کنی 🙂
چرا که توش تبلیغ آزاده 😉
https://splus.ir/joingroup/SJZPROGq5zjxci7Ignm2De0A
1 هفته پیش
⎞ اصحاب‌عشق‌را‌،رنجی‌عظیم‌در‌پیش‌است..🌱⎝‌
••‹شهیدسیدمرتضۍآوینۍ›••
○📻🗞⇨‌| @mojahede_dameshgh
1 هفته پیش
⎞چگونہ از جان‌ نگذرد‌ آن‌کس‌ ڪه
مےداند جان، بهاے دیدار است‌؟!♥️(:⎝‌
••‹شهید‌آویـنے›••
○📻🗞⇨‌| @sarbazan1400
1 هفته پیش
⎞شهادت لباس‌ِتک‌سایزی‌است کھ‌باید‌تن‌ِآدم‌بھ‌اندازه‌ی‌آن‌درآید،هر‌وقت‌به‌سایزِاین‌لباس‌درآمدی،‌پرواز‌میکنی..!🕊⎝‌
••‹شهیدمرتضی آوینی›••
○📻🗞⇨‌| @nezamion
1 هفته پیش
⎞همیشہ سخن ولے فقیہ را بہ گۅش جان بشنوید و بہ ڪار بندید⎝‌
••‹شهیدھ زینب ڪمایے‌›••
○📻🗞⇨‌| @childrenofthesun
1 هفته پیش
⎞وای بروزی که گناه برایتان عادی شود⎝‌
••‹شهید حمید سیاه کالی مرادی›••
○📻🗞⇨‌| @dokhtrankhosari
1 هفته پیش
⎞همه‌این‌اهل‌بیت‌منحصر‌به‌فردوتک‌هستندواین‌تنها مشخصه‌شیعه‌هست.⎝‌
••‹شهید ادواردو‌(مهدی) آنیلی☁️ ›••
○📻🗞⇨‌| @friendshipcottag
1 هفته پیش
⎞لحظه ای در سکوت،به دقت به چهره های بچه ها نگاه کرد و گفت:
« بسیجی ها! شما می گویید اگر ما در روز عاشورا بودیم، به امام حسین ( علیه السلام) و سپاه او کمک می کردیم. بدانید امروز روز عاشورا است.» ⎝‌
••‹حاج‌احمد‌متوسلیان♥️›••
○📻🗞⇨‌| @mano_armanverdi313
1 هفته پیش
این روزا هممون سردرگم هستیم و حالمون
چندان خوب نیست....‌
چیزی که می‌تونه موجب بهتر شدن حال خوب مون بشه کلام شهداست(:
اینا بخشی از وصیتنامه شهداست،
وصیتنامه این شهدای بزرگوار توی کانالاشونه^^
1 هفته پیش
#خاطره_شهدا🌿

یک روز صبح دوچرخه ایشان را که تازه خریده بودن یواشکی برداشتم و به خیابان رفتم و چون زیاد دوچرخه سواری یاد نداشتم با دوچرخه به زمین خوردم و دوچرخه خراب شد ، همزمان برادر شهیدم از منزل خارج شد و دید که دوچرخه اش خراب شده است و من منتظر بودم که ایشان مرا دعوا کند اما ایشان با لبخند و مهربانی به من گفتند هیچ مشکلی نیست ناراحت نباش و دوچرخه را به منزل برد و خودش پیاده به محل کار رفت . ولی من یک حال عجیبی داشتم و بعد از رفتن ایشان کلی گریه کردم چون دوچرخه وسیله رفت و آمد برادرم به سرکار و منزل بود و سرکارش دور ... :))
#اینگونه_باشیم :)
#شهید_سیدمجتبی_طبسی
1 هفته پیش
#تلنگـــــر💥

‏+یہ‌اسـتاد‌داشتیم،مۍ‌گفت:
_اگہ‌‌درس‌مۍ‌خونید‌بگین‌برا‌
#امام_زمان (عــجل الله)
اگہ‌مہارٺ‌ڪسب‌مۍ‌ڪنید‌نیتـتوݩ
باشہ‌براۍ‌مفیـد‌بودن‌تـ‌و‌دولـت‌
"امام‌زمان‌(عجل الله)"
اگہ‌ورزش‌مۍڪنید‌آمادگـے‌براۍ
دوییـدݩ‌توحڪومت‌‌ڪریمہ‌آقابآشہ...
اینجورۍ‌میـشـیـم‌‌ ↴
ســ‌رباز‌قبل‌از‌ظہور‌❤️

#نسل_ما_نسل_ظهور_است_اگر_برخیزیم
1 هفته پیش
:)))
1 هفته پیش
1 هفته پیش
میدونی..گاهی وقتا پر میشی از حرفای نگفته.
پر میشی از تنهایی
پر میشی از کلی حس و حال بد..!
کم‌کم صبرت لبریز میشه و به همه‌کاری فکر میکنی ک فقط از این همه درد آزاد بشی:)!
ولی میدونی راهش چیه؟!
چندروزی از جاها و یا چیزایی ک باعث این حالت میشن دوری کنی..تمام سعیتو بکنی ک خدتو آروم کنی.
دلتو از قفسه‌ی سینت در بیاری،دستشو بگیری،ببریش بیرون.باهاش یکم قدم بزنی و صحبت کنی
بزاری اونم حرفاشو بزنه..ب خودت!!
وقتی حال دلت بهتر شد باز بزارش سر جاش..
تو همون ویترین تر تمیز؛)
و باز بلند شو از جات..
1 هفته پیش
قشنگ‌ترین
ویویِ تار ِدنیا ؟
اولین‌ نگاه‌تو‌ بین‌الحرمین .
1 هفته پیش
۸ـروزتاولآدت‌خآنم‌زینب‌ڪبریۜ(:💚
1 هفته پیش
میگفتن‌که:توماموریت‌وسط‌توپ‌و
آتیشم‌که‌بود؛اذان‌که‌میشد
میگفت:من‌میرم‌موقعیت‌الله:)
1 هفته پیش
تو‌شلوغےعاشورادرکربلا،ديدم‌زنےباعباے
عربےروبروےحرم‌سيدالشهدا
بالهجہ‌وكلام‌عربےباارباب‌
سخن‌ميگويد

عربےراميفهميدم
زنِ‌عرب‌میگفت
آبرويم‌رانبر،بہ‌سختےاذن‌زيارت‌از
شوهرم‌گرفتہ‌ام
بچہ‌هايم‌راگم‌كرده‌ام
اگربابچہ‌هابہ‌خانہ‌برنگردم
شوهرم‌مراميكشد
گريہ‌ميكردوباسوزِنجوايش‌اطرافيان‌
هم‌گريہ‌ميكردند
كم‌كم‌لحن‌صحبتش‌تندشد
توخودت‌دخترداشتے
جان‌سہ‌سالہ‌ات‌كارےبكن
چندساعت‌است‌گم‌كرده‌ام‌
بچہ‌هايم‌را
كمےبہ‌من‌برخورد
كہ‌چرااين‌طورداردباامام‌حسين‹ع›
حرف‌میزند

ناگهان‌دوكودک‌ازپشت‌سرعبايش‌
راگرفتند
يُمّايُمّاميكردند
زن‌متعجب‌شد
باخودگفتم‌لابدبايدالان‌ازارباب‌
تشكرکند
بچہ‌هايش‌رابہ‌اودادند
امابیخيالِ‌ازبچہ‌هاےتازه‌پيداشده‌
دوباره‌روبروےحرم‌ايستاد
شدت‌گريہ‌اش‌بيشترشد
همہ‌تعجب‌كرده‌بوديم
رفتم‌جلووگفتم
خانم‌چراهنوزگريہ‌ميكنے
خداراشاكرباش
زن‌باگريہ‌عجيبےگفت
من‌ازصاحب‌اين‌حرم‌بچہ‌هاےلالم‌راكہ‌
لال‌مادرزادبودندخواستہ‌ام
امانہ‌تنهابچہ‌هايم‌رادادند
بلكہ‌شفاےبچہ‌هايم‌راهم‌امضاكردند

اللهم‌الرزقنازیارت‌الحسین🙂💔
1 هفته پیش
حــجــاب
برای زن های آزادھ بود !

#استاد_رائفی_پور
#رفقاااا‌نشر‌حداکثری
#هدف‌روشنگریست👀
1 هفته پیش
1 هفته پیش
دریافت سروش پلاس