فَـرزندان‌ِ سَـردار عِشـق :)!

شهیدآوینۍ:
مکہ‌براۍشما..فکہ‌براۍمن!
این‌پوتین‌هاۍخاکۍهم‌میتواندمراآسمانۍ
کند:)''🚶🏾♥️

•اۅمدنت‌اتفاقۍنبود!''

ڪپۍ!؟باذکرصلوات‌حلالت☁️!-

حرفی،فحشی،پیشنهادی،انتقادی،سوالی...
https://harfeto.timefriend.net/16813115629862


دریافت سروش پلاس