mullaa.ir

http://www.mulla.ir/ راهی به سوی هفتاد وبسایت دفاتر ملا


این وبلاگ با دامنه mullaa.ir کار میکند
6 ماه پیش
6 ماه پیش
کاف: وب سایت با دامنه id.ir. از نظر حقوقی قابلیت خرید و فروش ندارد.
http://reza-ghanbari-mazraeh-noo.id.ir رضا قنبری مزرعه نو
6 ماه پیش
http://alali.ir/ وب سایت العلی (دامنه) با حق استفاده از علامت نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام کلا به نفع نیروی انتظامی محل فروخته می شود حداقل قیمت پیشنهادی بیست و نه میلیون تومان. برای تنظیم سند از فرماندهی نیروی انتظامی محل نامه بیاورید.
http://alyaqin.ir/ وب سایت عربی الیقین برای دروس عربی حوزه
http://www.fekrha.ir/ وب سایت فکرها برای دروس فارسی حوزه
http://www.ba-iran.ir/ وب سایت با ایران
http://bazar-ma.ir/ وب سایت بازار ما ؛ برای بازار شیعیان
baharestanma.irاین وب سایت برای نیروی انتظامی بهارستان نایین است. هرکس از فرماندهی نیروی انتظامی بهارستان نایین نامه بیاورد به او تحویل داده می شود.
http://enna.ir/ وب سایت وقف طوایف حاج قنبری مزرعه نو نایین برای ایجاد پیوند عاطفی بین طوایف و قبائلی که با جد اعلی ما حاج قنبر نسبت خویشی دارند و تبلیغات دینی و تجاری
این وبسایت http://www.howzeha.ir/ تحت امر مرجع عالیقدر اعلم علماء حضرت آیه الله العظمی جناب آقای حاج شیخ حسین مظاهری ادام الله ظله العالی اداره میشود http://almazaheri.ir و ما دامی که اوامر خاصه از ایشان نرسد بر وفق آثار ایشان و دیگر اعاظم حوزه مبارکه علمیه اداره می شود و این وب سایت و دامنه های http://www.hawzeha.ir و http://www.hovzeha.ir خمس آل محمد علیهم السلام است که از اموال شخصی اینجانب شیخ رضا قنبری جدا شده است.
این وب سایت http://www.hovze.ir/ تحت امر ریاست تحقیقات رایانه ای مهر حوزه علمیه اصفهان اداره می شود و ما دامی که اوامر خاصه ای از ایشان نرسده بر وفق آثارشان اداره می شود و این وب سایت خمس آل محمد علیهم السلام است که از اموال شخصی اینجانب شیخ رضا قنبری مزرعه نو نایینی معروف به ملا جدا شده است و آماده تحویل به نماینده ریاست تحقیقات رایانه ای مهر حوزه علمیه اصفهان می با شد. هر کس از ایشان نامه بیاورد به تحویل داده می شود. ضمنا کد تاييديه فني 4405594392 مي باشد. و موقتا وفق مقررات وب سایت mulla.ir ملا اداره می شود 03/03/1400با تشکر ملا
http://jameehmodarresin.ir/ جامعه مدرسین حوزه علمیه jameehmodarresin.ir/arabic جامعه المدرسین للحوزاه العلمیه
وقف جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه شیعه. جهت ملاحظه وقف نامه لمس یا کلیک فرمایید.
http://www.wail.ir/ (ناله)برای توصیف جهندم
http://azzahir.ir/ الویب الظاهر لدفع البدع و الفساد الظاهر
http://noorha.ir/ به عنوان خمس از اموال اینجانب ملا استخراج شده و به تبلیغات از محصولات فرهنگی نور اختصاص یافته است. و آماده تحویل می باشد که به مصلحت سازمان مربوطه بهره برداری شود.
http://zendegan.ir/ وب سایت زندگان برای شهیدان http://zendegan.ir/ arabic/ وب سایت عربی زندگان للشهداء
به عنوان خمس از اموال اینجانب ملا استخراج شده. توضیحا اینکه چون حاج آقا گلستانی کسی را برای اداره آن معرفی نکرده فلذا خمس قرار داده شده است.
6 ماه پیش
یاء: وب سایتهای موقوفه و غیره است.
6 ماه پیش
۱- دفتر نامدار فارسی
http://www.namedar.ir/
namedar.ir …@ba-noor.ir @…
banoor.ir …@behname.ir @…
hajaqa.ir …@tekke.ir @…
۲- البرید عربی
http://www.albarid.ir/
albarid.ir …@ghasd.ir @…
qasireh.ir …@urfi.ir @…
urfy.ir …@shaykh.ir @…
۳- بی فیو لاتینی
http://by5.ir/
by5.ir …@or5.ir@by14.ir @…
bypost.ir …@byquran.ir @…
6 ماه پیش
طاء: خمس دفتر کل ایمیل ملا دارای سه وب سایت و پانزده دامنه ذیل؛ به شرح ذکر شده در وب سایت نامدار.
6 ماه پیش
http://zargo.ir/ وب سایت زرگو
۱۳۵-۲۱۴٫ir (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)
http://beres.ir/ با توجه به اهمیت مطالب وب سایت ملا محتوای آن در وب سایت برس beres.ir تکرار شده است. این وب سایت یک رسانه بر خط غیر اختصاصی است که اشخاص می توانند از آن نشانی ایمیل خریداری نمایند.
http://qesar.ir/ وبسایت قصار
qesar.ir@…(سخن کوتاه) beres.ir …@nayl.ir @… (رسیدن)
zargv.ir …@zargo
al-naeini.ir@…
http://maaraz.ir/ وبسایت معرض
maaraz.ir@… (نمایشگاه) gherat.ir@…
http://ba72.ir/ اطلاعیه محرم و صفر و روضه
aldin.ir …@ya5.ir@ba72.ir @…
http://azwaj.ir/ همسر یابی
buro.ir@…(خانواده‏ها)azwaj.ir@…
6 ماه پیش
http://orfi.ir/ وب سایت عرفی
http://ba5.ir/ حدیث شریف کساء.
al-din.ir@… (الدین) ba5.ir …@ba14.ir @…
http://www.qarat.ir/ الویب قرئة مسیر الی المواقع قرآنیة
khayr.ir@… (خیر) qarat.ir@… (قرائت) dorha.ir@… (درّها)
neyl.ir@… (نیل) orfy.ir@… (عرفی) orfi.ir@… (عرفی)
filek.ir@… (فایلک) o70.ir@… (دفتر هفتاد) borov.ir@… (برو)
http://bahname.ir/ وبسایت به نامه
bahname.ir@… (ایمیل تبلیغات)
foroshiye.ir@… (ایمیل تجارت)
6 ماه پیش
http://nael.ir/ وب سایت عربی نائل
naele.ir …@nayel.ir@nael.ir @…
qasire.ir …@ya135.ir @… سخن کوتاه برای بانوان
ya110.ir …@macum.ir @… (با شما)
http://haza.ir/ این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند
haza.ir (این) alayn.ir@… (هفتادمعنای خوب دارد)
http://zayf.ir/ وب سایت ضیف برای آداب مهمانی
http://www.onsa.ir/ وبسایت انثی برای احکام بانوان
zayf.ir@… (مهمان)onsa.ir@…(زن)
qasde.ir@…(میانه‏روی برای بانوان) enni.ir@… (همانا من)
ennama.ir@…(این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)
6 ماه پیش
http://behras.ir/ وب سایت بهرس
ya1.ir وبسایت یا واحد
boru.ir …@hobb.ir@ya1.ir @…
dorrha.ir …@talac.ir@envan.ir @…
i.135214.ir@…(فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)
behras.ir …@beras.ir@addeen.ir @…
o40.ir …@۷-۲٫ir …@ba110.ir@ardhe.ir @…
6 ماه پیش
http://baqoran.ir/ وب سایت با قرآن
ad-din.ir@…(الدین) janami.ir @…(جانمی)
baqoran.ir@… (با قرآن) ba-qoran.ir@…(با قرآن)
o72.ir …@ii72.ir@i72.ir@mufid.ir @…
abdoh.ir@… (بنده خدا) fouz.ir @… (رستگاری)
behresan.ir@… (بهرسان) buru.ir@… (برو
filebar.ir@…(فایل بر) talak.ir@…(تلک)
6 ماه پیش
حاء: وب سایتهای دفاتر ایمیل ملا که اشخاصی که نمره ایمیل از ما دریافت کرده اند به آن حق دارند. هر دفتر ۱۴ دامنه یا وبسایت دارد. و سایر اشخاص نیز می توانند ایمیل مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایند.
6 ماه پیش
http://yallah.ir/ وب سایت عربی یا الله http://yallah.ir/ farsi/ وبلاگ یا الله فارسی
6 ماه پیش
زاء: وب سایتهای دفتر کل ایمیل ملا که در صورت بروز حادثه ای برای هر یک از هفتاد وب سایت ایمیل در اینجا باید اطلاع رسانی شود.
6 ماه پیش
http://aqdha.ir/ وب سایت عقدها که آگهی تجاری شما هم در پخش میشود.
http://www.agdha.ir/ وب سایت عقدها به زبان ترکی. قرآن سیزی اورگد میزه بوئشلرده
http://www.aghdha.ir/ وب سایت عقدها به زبان عربی.
http://troth.ir/ وب سایت ترث به زبان انگلیسی.
6 ماه پیش
واو: وب سایت عقدها به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی هر کدام با دامنه مستقل.
6 ماه پیش
http://azaha.ir/ وب سایت عزاها برای آیات قرآن ویژه قرائت در مجالس اموات تألیف و تدوین شده است. همچنین آگهی مجلس عزاداری و تسلیت در آن درج می گررد.
http://almasaeb.ir المصائب عربی لعزاء المؤمنین
http://www.grief.ir گریف انگلیسی
6 ماه پیش
http://arameshha.ir/ وب سایت آرامشها http://sokun.ir/ وب سایت سکون که عربی آرامشها است.
وبسایت انگلیسی آرامشها
http://www.relief.ir/
6 ماه پیش
http://alkalam.ir/ الویب الکلام للقصار http://racy.ir// وب سایت انگلیسی الکلامenglish http://tikeh.ir/ وب سایت تیکه برای جملات زیبای فارسی
6 ماه پیش
وبسایت فارسی ey-khoda.ir و
وبسایت عربیhttps://www.ayatollahnoo.com/ و
وبگاه بین الملل ملا
http://www.nicha.ir
6 ماه پیش
هاء: وب سایتهای فارسی و عربی و انگلسیی که مستقل بوده و دیگران به آن حقی ندارند.
6 ماه پیش
دریافت سروش پلاس